ردیف نوع نام مبلغ شماره کارت تاریخ
1 واریز 100000 تومان ؟ ۱۴۰۰-۰۱-۱۵ ۱۴:۱۸:۵۳
2 واریز 50000 تومان ؟ ۱۴۰۰-۰۱-۱۵ ۱۴:۳۳:۴۹

آیا مایلید از ما بیشتر بدانید؟